Adatvédelem/GDPR

Kedves Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.09.01. napjától minden szálláshelyen kötelező az okmányolvasó használata a szálláshelyre történő bejelentkezéshez a magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt. Tehát amennyiben a Vendég okmányok nélkül érkezik vagy megtagadja az okmányok beolvasását, hatályos jogszabályoknak megfelelően a szálláshely köteles megtagadni a szolgáltatást! Megértésüket és szíves együttműködésüket előre is köszönjük! 

NTAK Eleven Apartman: MA19014624

NTAK Velence Korzó Pihenőház : MA19014686

NTAK Bell Nyaraló: MA21005345

Adatvédelmi Tájékoztató
- GDPR -

Tájékoztatom Önöket, hogy a foglaláshoz bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adataiknak a megadása szükséges a foglalás sikerességéhez.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változik 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

I. Alapfogalmak

személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
érintett: bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

II. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Adatkezelő és Adatfeldolgozó: György-Németh Noémi Szidónia és Németh Róbert

Székhelye, 2484, Gárdony, Agárd-Alkotmány 11,

Adószám: 52454321-1-27 , 53746627-1-27

Telefonszám: +36304311889

email cím: szidom@hotmail.com

web: www.agardiapartman.hu

György-Németh Noémi Szidónia, ill. Németh Róbert egyéb szálláshely-szolgáltatást (Eleven Apartman Agárd Bell Nyaraló Agárd ill. Velence Korzó Pihenőház) nyújtó adószámos magánszemélyek. (Családi kapcsolat férj és feleség)

III. Adatkezelés célja

Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból kezeli:

 1. Elsődlegesen az apartmanba történő foglalás céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatait megadni.
 2. Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásdíjról történő számla kiállításához.
 3. A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról tájékoztatni tudjuk önöket.
 4. IV. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:

 1. A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.
 2. A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.
 3. A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

V. A kezelt adatok köre

A foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név (családi és utónév),
 • Telefonszám, vagy
 • E-mail cím,
 • Számlázási cím.

A kötelezően vezetett vendég nyilvántartáshoz az alábbi adatok megadása szükséges a fentieken felül:

 • Születési hely és idő
 • Lakcím
 • személy azonosító okmány típusa, száma
 • állampolgárság

VI. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a Vendégnek a Vendégházból történő távozását követően törlésre kerül.

A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc), a Vendég nevének, születési és személyazonosító adatainak tekintetében a törvényileg előírt 5 (öt) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

VII. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.

VIII. A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 1. A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
 2. A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 1. Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 1. Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
 1. A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
 • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát - a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.

 1. A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.
 1. Jogérvényesítés:

A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az I. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy - választása szerint - a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

*********************

Köszönöm, hogy minket választott!

Bármilyen felmerülő kérdéssel, kéréssel forduljon hozzám bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Jó pihenést és kellemes időtöltést kíván

az Ön szállásadója :

György-Németh Szidónia és Németh Róbert

    Okmányolvasó

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról *

A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d)-i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § és a 3. melléklet tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § és a 4. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § * (1) Ez a rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető valamint a turisztikai attrakció üzemeltető által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának, valamint a szálláshely-szolgáltatók és a tárhelyszolgáltató közötti adatfeldolgozási jogviszony, továbbá a tárhely működtetésének szabályait.

(2) A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként (a továbbiakban: üzemeltető) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

(3) A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 2. § 5. pontja szerinti ingatlanokat, vagyonelemeket, valamint ezek vagyonkezelőjét és a vagyonkezelés jellegét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Kormány a Turizmus tv. 9/H. § (3) bekezdése szerinti tárhelyszolgáltatóként (a továbbiakban: turisztikai tárhelyszolgáltató) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

(5) A turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörében - a tárhelyen tárolt adatok megismerése nélkül, az adatok titkosítása érdekében jogszabályban kijelölt adattitkosítási eljárást biztosító (kulcsszolgáltató) igénybevételével - a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság ellátja a Turizmus tv. 9/H. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá biztosítja az arra jogosultak számára az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét azzal, hogy a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szolgáltatási szint biztosítása - szerződésben meghatározott pontos tartalommal - az érintett szakrendszerrel összefüggésben az arra jogszabályban kijelölt központi szolgáltató feladata.

(6) A tárhely kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a védendő adattartalmat az adatküldő fél a jogszabályban meghatározott titkosító kulcs használatával titkosította.

(7) A Kormány a (6) bekezdésben rögzített adattitkosítási eljárás biztosításának ellátására kulcsszolgáltatóként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. * regisztrációs szám: a szálláshely-szolgáltató, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető, a turisztikai attrakció üzemeltető regisztrációja során a szálláshely, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, vagy az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási szám;

1a. * rendelkezési nyilvántartás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló jogszabály szerinti szolgáltatás;

2. * szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22., 39. és 40. pontjában meghatározott szálláshely, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása esetében a biztosított szállás;

3. szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatás;

4. szálláshely-szolgáltató: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, a tevékenységük okán adószámmal rendelkező magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat is);

5. * szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, amely tartalmazza az adatküldő modult, okmányolvasóval kialakított kapcsolattal rendelkezik, alkalmas a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, valamint a tárhely számára adatok továbbítására, továbbá a Turizmus tv. 9/I. § (2) bekezdése szerinti szoftver;

6. vendég: az a természetes személy, aki a szálláshely-szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi, és ideiglenesen a szálláshelyen elszállásolják, függetlenül a szálláshely-szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől;

7. vendégadat: a turisztikai tárhelyszolgáltató mint a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója által tárolt, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti vendégre vonatkozó személyes adatok;

8. vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra;

9. * okmányolvasó: a személyazonosság igazolására alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok gépi beolvasására alkalmas eszköz;

10. * titkosító kulcs: a kulcsszolgáltató által előállított olyan karaktersorozat, amely lehetővé teszi a Turizmus tv. 9/H. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott elvárások támogatását aszimmetrikus titkosítási és álnévképzési művelet útján;

11. * tárhely: a turisztikai tárhelyszolgáltató által a Turizmus tv. 9/H. §-ában és 9/I. §-ában meghatározott feladatok ellátása céljából üzemeltetett informatikai rendszer;

12. * adatküldő modul: a turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított, a szálláshelykezelő szoftver részeként működő olyan informatikai programrész, amely titkosítja és továbbítja a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat a tárhely részére;

13. * jegykezelő szoftver: a turisztikai attrakció üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas;

14. * adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció: a 3. mellékletben feltüntetett turisztikai attrakció, amely esetében a turisztikai attrakció üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja;

15. * adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján;

16. * látogató: az a természetes személy, aki az adatszolgáltatásra kötelezett turisztika attrakció által nyújtott szolgáltatást jeggyel, belépővel vagy bérlettel igénybe veszi, függetlenül szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől;

17. * vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.

3. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetése

3. § (1) Az üzemeltetés során biztosítani kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében az üzemeltető

a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,

b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és

c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

(3) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról - a karbantartás ideje alatt - tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője Felhasználói Szabályzatot alkot, amelyet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzé kell tenni, a működésének megkezdését megelőzően. A Felhasználói Szabályzat elérhetőségét üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének ideje alatt folyamatosan biztosítani.

(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban felhasználó a Felhasználói Szabályzatban meghatározott jogosultsággal rendelkező lehet.

5. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje a szálláshely-szolgáltatók esetén *

7. § (1) A szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

(2) A szálláshely-szolgáltató regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott konfiguráció biztosítása érdekében a szálláshelykezelő szoftver gyártója az üzemeltetővel a szálláshelykezelő szoftver modul (5) bekezdésben foglalt paraméterei megfelelő működésének vizsgálata érdekében együttműködési megállapodást köthet.

(4) Az üzemeltető a szálláshelykezelő szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a szálláshelykezelő szoftvert, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

(5) * A szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen közzéteszi.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a szálláshelykezelő szoftver automatikusan küldi

a) a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendégre vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat a tárgynapot követő 24 órán belül;

b) a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendégre vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;

c) a szálláshelykezelő szoftverben a vendég adatainak rögzítését követően a vendég személyes adatait nem tartalmazó, statisztikai jellegű eseményvezérelt adatokat.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.

(9) A napi és a havi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.

(10) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.

(11) Ha a szálláshely-szolgáltató a napi adatszolgáltatást az üzemetető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető a szálláshely-szolgáltató hatósági ellenőrzését kezdeményezi a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó jegyzőnél.

(12) * Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan a turizmus szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a szálláshely-szolgáltató részére.

8. § * A szálláshely-szolgáltató és az 5. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott szálláshely tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat, valamint az idegenforgalmi adó bevallásához szükséges - személyes adatot nem tartalmazó és az idegenforgalmi adóbevallás tervezetének kialakításához felhasználható - adatokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti és lekérdezheti.

7. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel

10. § * (1) Szálláshely-szolgáltatásra és vendéglátásra vonatkozó adatszolgáltatással összefüggésben az önkormányzati felhasználó azonosítását követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.

(2) Az önkormányzati felhasználó jogosult az illetékességi területükön működő szálláshely-szolgáltatók és vendéglátó üzlet üzemeltetők regisztrált adatainak megtekintésére, illetve ellenőrzésére, valamint a tőlük érkezett vendégéjszaka- és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, továbbá az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére.

11. § A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a Turizmus tv. alapján az adatszolgáltatásra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt, mely együttműködési megállapodásban a felek meghatározzák az adatszolgáltatás tartalmi, műszaki követelményeit.

12. § * Az üzemeltető - a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján - az e rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók, vendéglátó üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

13. § * Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátó üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni, valamint a rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, valamint előrejelzéseket készíteni, és ezeket - azonosításra alkalmatlan formában - nyilvánosságra hozni.

8/A. * A tárhely üzemeltetése

14/A. § * (1) A turisztikai tárhelyszolgáltatónak az üzemeltetés során biztosítani kell a tárhelybe bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében a turisztikai tárhelyszolgáltató

a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,

b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és

c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

(3) A turisztikai tárhelyszolgáltató a tárhely üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról - a karbantartás ideje alatt - tájékoztatást ad a rendőrség részére. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

8/B. * A szálláshely-szolgáltató azonosítása

14/B. § * (1) * A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely azonosításához szükséges adatokat, valamint a szálláshely férőhely adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól átveszi.

(2) Az azonosításhoz szükséges további technikai tájékoztatót a turisztikai tárhelyszolgáltató az elektronikus felületén közzéteszi.

8/C. * A tárhely részére történő adatszolgáltatás rendje

14/C. § * (1) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával - az adatküldő modul közreműködésével - elektronikus formában és titkosítottan, szálláshelyenként továbbítja a tárhely részére.

(2) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftverben az okmányolvasón keresztül rögzíti. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése az okmányolvasón keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.

(3) Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és a tárhely közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját a turisztikai tárhelyszolgáltató elektronikus felületén közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(4) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshelykezelő szoftver megfelelő működéséről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a szálláshelykezelő szoftvert a tárhellyel való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. A turisztikai tárhelyszolgáltató az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverek listáját az elektronikus felületén közzéteszi.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver a tárhellyel automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(6) A turisztikai tárhelyszolgáltató az adatküldő modul implementációs paramétereit az elektronikus felületen közzéteszi.

(7) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követően haladéktalanul teljesíteni kell.

(8) Az adatküldő modult a turisztikai tárhelyszolgáltató díjmentesen biztosítja a szálláshelykezelő szoftver fejlesztők részére.

(9) Ha az okmányolvasó a személyazonosság igazolására alkalmas okmány adatai mellett az okmányról képi adatot is rögzít, a szálláshelykezelő szoftver az okmány képi adatát - a (2) bekezdés szerinti adatoknak a szálláshelykezelő szoftverbe történő rögzítését követően - haladéktalanul törli.

(10) * Ha a szálláshely-szolgáltató a tárhelyhez való csatlakozási kötelezettségét nem teljesíti, a turisztikai tárhelyszolgáltató értesíti a jegyzőt a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi előírások megsértéséről.

8/D. * A Tárhely kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel

14/D. § * A tárhelyszolgáltató által kezelt adatok tekintetében szükséges biztosítani az egyes adatbázisok és rendszerek közötti átjárhatóságot és kapcsolódást a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett.

9. Záró rendelkezések

15. § (1) * Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § (3) bekezdése, a 18. § és a 3. melléklet 2019. december 1-jén lép hatályba.

(3) * A 6. § (2) bekezdése, a 8. §, valamint a 10. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(4) * A 19. § és a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) * Az 1. § (4) és (5) bekezdése, a 2. § 7. pontja, valamint a 8. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

16. § Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (3)-(6a) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket 2019. december 1-jét megelőzően jelentik be, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1. és 2019. december 31. között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

17. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Agárd,2018. május 9.